Takk for at du vil bli medlem i Leppe- ganespalteforeningen!

Alle kan bli medlem. Pris for medlemskap er 450 kr per år.

Medlemskapet følger kalenderåret uansett når på året du melder deg inn. Betalingen og innmeldingen gjelder derfor kun for inneværende kalenderår! Årlig kontingent sendes fast ut i første kvartal. 

Registrer den som skal være medlem. Hvis medlemmet er under 18 år vil det dukke opp felt der du som foresatt må fylle ut kontaktinformasjon om deg selv også. 

Viktig! Med tellende medlem regnes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt har meldt seg inn i organisasjonen, står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret, har adresse i Norge og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen.

Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjoner, jf. Barnelova § 32, med unntak i de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker, jf. § 14. første ledd bokstav h). I slike unntakstilfeller, og for barn under 15 år og andre personer med verge, kan innmelding foretas av verge.  

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.